3 x Czteroboran Sodu Dziesięciowodny Boraks 900 g - Natvita Borax

3 x Czteroboran Sodu Dziesięciowodny Boraks 900 g - Natvita Borax

CZTEROBORAN SODU DZIESIĘCIOWODNY - BORAKS Nieorganiczny związek chemiczny, sól sodowa kwas...
43.47 PLN
star_border star_border star_border star_border star_border Brak opinii edit Dodaj opinię
Producent:
NAT Sp. z o.o.
Sprzedawca:
marketbio.pl

CZTEROBORAN SODU DZIESIĘCIOWODNY - BORAKS Nieorganiczny związek chemiczny, sól sodowa kwasu borowego. Masa netto: 3 x 900 g Wzór chemiczny: Na2B4O7 Numer CAS: 1303-96-4 Numer WE: 215-540-4 Postać: Krystaliczna. Właściwości fizyczne i chemiczne: Postać: ciało stałe. Kolor: biały. Zapach: bez zapachu. pH: ok. 9,0. Temperatura topnienia: 75 ºC Ciężar nasypowy: około 750 kg/m3 Rozpuszczalność w wodzie: około 51,4 g/l Kategoria: odczynniki chemiczne. Czystość: 99,9% H319 Działa drażniąco na oczy. H360FD Może działać szkodliwie na płodność. Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. P201 Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności. P202 Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa. P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy. P305+351+338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZ: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P308+313 W przypadku narażenia lub styczności Zasięgnąć porady/ zgłosić się do lekarza. P405 Przechowywać w zamkniętym opakowaniu. PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁACZNIE DO UŻYTKU ZAWODOWEGO.     Producent: NAT Sp. z o.o. ul. Wrocławska 33d, Długołęka 55-095 Mirków k. Wrocławia